Colegiul Medicilor ARAD

Exercitarea profesiei de către medicii pensionari

Medicii se pot pensiona la vârsta standard de pensionare prevăzută de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.

Cei care sunt angajați și doresc prelungirea activității până la 67 de ani, trebuie să facă o cerere către angajator cu cel puţin 3 luni înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Medicii care doresc continuarea activității peste vârsta standard de pensionare sau peste vârsta de 67 de ani, după caz, pe raza județului Arad, vor solicita obținerea avizului de la Colegiul Medicilor Arad, pe baza anumitor acte, în funcție de activitatea desfășurată (conform Legii nr. 95/2006 coroborate cu Decizia CMR nr. 4/2008). După obținerea avizului de la Colegiul Medicilor Arad, în anumite situații (punctele 2 și 3 de mai jos), medicii vor prezenta și la DSP Arad dosarul prin care solicită continuarea activității după vârsta de pensionare.

1. Pentru medicii care lucrează în sistem privat, fără a avea contract cu CAS Arad în mod direct sau prin intermediul angajatorului, continuarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al Colegiului, eliberat pe baza următoarelor documente:
a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că activitatea cu caracter medical urmează să se desfăşoare exclusiv în unităţi medicale private;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.

2. Pentru medicii care lucrează în unități sanitare publiceinclusiv în cadrul liniilor de gardă, continuarea activităţii peste vârsta legală de pensionare poate avea loc numai în situaţii excepţionale, respectiv deficit de personal medical şi numai pe perioada în care postul urmează să fie scos la concurs. Continuarea activităţii se face cu avizul eliberat de colegiul teritorial în care funcţionează unitatea medicală, în baza următoarelor documente:
a) cererea medicului, cu menţionarea expresă a faptului că este de acord să desfăşoare activitate medicală peste vârsta de pensionare în unitatea medicală respectivă;
b) copie a actului de identitate;
c) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
d) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
e) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni;
f) un referat al ordonatorului principal de credite prin care să fie certificat deficitul de personal la nivelul unităţii medicale respective, inclusiv, dacă este cazul, pentru linia de gardă, şi care să aibă anexată dovada scoaterii postului la concurs, precum şi precizarea datei următoare în care postul urmează să fie din nou scos la concurs.

Intervalul pentru republicarea posturilor la concurs este de aproximativ 3 luni, luându-se în considerare termenele prevăzute în OMS 869/2015 pentru aprobarea metodologiilor privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor de medic, medic dentist, farmacist, biolog, biochimist şi chimist din unităţile sanitare publice, precum şi a funcţiilor de şef de secţie, şef de laborator şi şef de compartiment din unităţile sanitare fără paturi, respectiv a funcţiei de farmacist-şef în unităţile sanitare publice cu paturi
Art. 4
Organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante se aprobă de către conducătorul unităţii, în urma obţinerii:
a)avizului consultativ al organizaţiilor profesionale – colegiul medicilor, colegiul medicilor dentişti, respectiv colegiul farmaciştilor, al ordinului biologilor, biochimiştilor şi chimiştilor, după caz;
b)aprobării ordonatorului de credite imediat superior, în funcţie de subordonare.
Art. 5
(1) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea avizelor prevăzute la art. 4 unitatea va face demersurile pentru asigurarea publicităţii concursului.
Art. 9
(2) Concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 de zile şi 90 de zile de la publicarea anunţului.
Art. 10
(1) Rezultatul concursului, indiferent de categoria posturilor publicate pentru care s-a concurat, se consemnează într-un proces-verbal şi se comunică candidaţilor în termen de 24 de ore de la terminarea concursului.
(2) După comunicarea rezultatelor, candidaţii nemulţumiţi pot face contestaţie, în scris, în termen de două zile lucrătoare la sediul unităţii, sub sancţiunea decăderii din acest drept.
(3) Comunicarea rezultatelor la contestaţiile depuse se comunică tot în scris de către comisia de soluţionare a contestaţiilor, în termen de două zile lucrătoare de la depunerea acestora.

3. Pentru medicii de familie și medicii care lucrează în unități sanitare private care au contract cu CAS Arad, avizul anual pentru continuarea activităţii peste vârsta de pensionare se acordă de colegiul teritorial, în baza următoarelor documente:
a) cererea medicului;
b) copie a actului de identitate;
c) copia certificatului de înregistrare a cabinetelor medicale sau a unităţii medicale în care va continua desfăşurarea activităţii;
d) certificatul de sănătate tip A5 care va conţine şi viza de la medicul psihiatru;
e) copia asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv;
f) dovada efectuării a minimum 40 de ore de educaţie medicală continuă în ultimele 12 luni.

După obținerea avizului de la Colegiul Medicilor Arad, medicii din situațiile 2 și 3 vor prezenta la DSP Arad dosarul prin care solicită continuarea activității după vârsta de pensionare. La nivelul DSP Arad se va constitui o comisie, conform art. 391 alin. 8 din Legea nr. 95/2006, iar aceasta va stabili necesitatea prelungirii activităţii.

Toate documentele depuse în copie vor fi certificate de titular că sunt conforme cu originalul, prin înscrierea mențiunii conform cu originalul”, datare, parafare și semnare.

Împotriva deciziilor colegiului teritorial prin care se refuză acordarea avizului pentru continuarea activității se poate face contestație. Contestația se depune la colegiul teritorial care a emis decizia și se soluționează de către Consiliul național al Colegiului Medicilor din România. În termen de maximum 3 zile de la primirea contestației, colegiile teritoriale o vor transmite la Colegiul Medicilor din România împreună cu întreaga documentație care a stat la baza emiterii deciziei.

Extrase din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 391
(1) Medicii se pensionează, la cerere, la vârsta de 67 de ani, indiferent de sex. Cererea privind menţinerea în activitate până la împlinirea vârstei de 67 de ani se depune, de către medic, la unitatea angajatoare, cu cel puţin 3 luni înaintea împlinirivârstei standard de pensionare prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) La cerere, medicii se pot pensiona în condiţiile prevăzute de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare.
(3) În unităţile sanitare publice, medicii membri titulari sau membri corespondenţi ai Academiei Române şi ai Academiei de Ştiinţe Medicale, profesorii universitari şi cercetătorii ştiinţifici gradul I, doctorii în ştiinţe medicale, care desfăşoară activităţi medicale, pot continua, la cerere, activitatea medicală până la împlinirea vârstei de 70 de ani. Peste această vârstă medicii, membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei de Ştiinţe Medicale pot fi menţinuţi în activitate conform dispoziţiilor art. 10 alin. (2) din Legea nr. 264/2004 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Medicale, cu modificările şi completările ulterioare. De acelaşi drept pot beneficia şi medicii, membri titulari şi membri corespondenţi ai Academiei Române.
(4) Medicii care au depăşit limita de vârstă prevăzută la alin. (1) pot profesa în continuare în unităţi sanitare private. Desfăşurarea activităţii se face în baza certificatului de membru şi a avizului anual al CMR, eliberat pe baza certificatului de sănătate şi a asigurării de răspundere civilă, pentru greşeli în activitatea profesională, încheiată pentru anul respectiv.
(5) În cazul unităţilor sanitare publice care înregistrează deficit de personal medical, precum şi al unităţilor sanitare publice aflate în zone defavorizate, medicii îşi pot continua activitatea peste vârsta de pensionare prevăzută de lege, la propunerea unităţii sanitare publice, cu avizul anual al CMR, prin colegiile teritoriale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti şi cu aprobarea ordonatorului principal de credite, până la ocuparea posturilor prin concurs.
(6) Medicii deţinuţi sau internaţi din motive politice, aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1) şi (2) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi menţinuţi, la cerere, în activitatea profesională, pe baza certificatului anual de sănătate. Aceste prevederi se aplică şi medicilor care, din motive politice, au fost obligaţi să îşi întrerupă studiile o anumită perioadă, obţinându-şi licenţa cu întârziere, ori celor care au fost împiedicaţi să îşi reia activitatea profesională.
(7) Medicii care au împlinit vârsta de pensionare prevăzută la alin. (1) nu pot deţine funcţii de conducere în cadrul Ministerului Sănătăţii, al ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie, al autorităţilor de sănătate publică, al CNAS, al caselor judeţene de asigurări de sănătate şi a municipiului Bucureşti, precum şi în cadrul spitalelor publice şi al oricărei alte unităţi sanitare publice.
(8) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), medicii care îşi desfăşoară activitatea în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti, direct sau prin intermediul furnizorilor de servicii medicale, îşi pot continua activitatea, după împlinirea vârstei de pensionare, la cerere, cu aviz anual eliberat de direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti şi de CMR, prin colegiile judeţene ale medicilor sau al municipiului Bucureşti, pe baza certificatului de sănătate. Necesitatea prelungirii activităţii se stabileşte de către o comisie organizată la nivelul direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, alcătuită din:
– un reprezentant al casei de asigurări de sănătate judeţene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
– un reprezentant al colegiului judeţean al medicilor sau al municipiului Bucureşti.