Colegiul Medicilor ARAD

Avizarea cabinetelor medicale

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor fără personalitate juridică

Pentru cabinete medicale individuale:

 1. Cerere –  Cerere avizare înființare CMI
 2. Copie după dovada deținerii spațiului (comodat, vânzare-cumpărare, concesiune, închiriere, donație etc.). De asemene, se va anexa o copie după schița spațiului, cu numerotarea camerelor componente;
 3. Copie după certificatul de membru CMR al medicului titular și, dacă e cazul, al medicului angajat/colaborator. Dacă sunt mai mulți medici, trebuie aduse copii după certificatul de membru CMR al fiecăruia. Cabinetul poate fi avizat numai pentru specialitățile și atestatele de studii complementare (competențele și supra-specializările) menționate în certificat/e.
 4. Copie după contractul de grupare/ asociere de cabinete sau, după caz, contractul de societate.
 5. Fișa de atribuții – în cazul existenței medicilor angajați/ colaboratori, fișele trebuie semnate și parafate de aceștia.
 6. Orarul de activitate.
ANGAJĂRILE de personal medical cu studii suplimentare se pot face numai în specialitatea medicului (-lor) titular (-i) de cabinet.

Acte necesare pentru avizarea cabinetelor medicale cu personalitate juridică

Pentru cabinete înfiinţate sub forma SRL sau în condiţiile art. 16 din OG nr. 124/1998 republicată:

 1. Cerere –  Cerere avizare înființare SRL
 2. Copie după certificatul de înregistrare la registrul comerţului, respectiv certificatul de înregistrare în registrul persoanelor juridice, ori hotărârea judecătorească de înfiinţare sau actul de acordare a personalităţii juridice;
 3. Copie după actul constitutiv al societăţii și statut ; copii după actele adiționale ulterioare înregistrate la ORC, dacă e cazul;
 4. Copie după dovada deținerii spațiului (comodat, vânzare-cumpărare, închiriere, donație etc.). Se va anexa o copie după schița spațiului, cu numerotarea camerelor componente;
 5. Regulamentul de organizare și funcționare;
 6. Fişele de atribuţii ale posturilor – semnate şi parafate de medicul angajat/ colaborator şi având semnătura şi ştampila administratorului ;
 7. Orarul de activitate;
 8. Copii ale certificatelor de membru CMR ale  medicilor titulari și ale medicilor angajați/colaboratori;
 9. Hotărârea statutară a organului de conducere privind înfiinţarea unuia sau mai multor cabinete medicale, pentru organizaţiile şi instituţiile prevăzute la art.16 din Ordonanţa Guvernului nr.124/1998, republicată (organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios).

Formele de exercitare a profesiei

Conform OG nr. 124/1998, republicată, privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă.

Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme:

 1. Cabinet medical individual – Îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
 2. Cabinete medicale grupate – Mai multe cabinete individuale, care şi-au creat facilităţi economice comune, dar care îşi păstrează individualitatea în relaţiile cu terţii.
 3. Cabinete medicale asociate – Sunt cabinete individuale care s-au asociat, în scopul exercitării în comun a activităţii și al asigurării accesului pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale.
 4. Societate civilă medicală – Constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi, poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.
Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii:
a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei;
b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici;
c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale.

De asemenea, organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu.